కారణ సంబంధమైన ప్రవర్తనా ఫలితం

కర్మ ఫలితం, దీనిలో మన చర్య మనం గత జన్మలో చేసిన చర్యను పోలి ఉంటుంది.