సన్యాస ఆచారాలు

సన్యాసులకు బుద్ధుడు సూచించిన ముఖ్యమైన ఆచారాలను శ్రావస్తి అబ్బే ఎలా నిర్వహిస్తుంది.

శ్రావస్తి అబ్బేలో సన్యాస ఆచారాలు

శ్రావస్తి అబ్బే యొక్క పూర్తిగా నియమించబడిన సంఘం సన్యాసుల కోసం బుద్ధుడు సూచించిన మూడు ముఖ్యమైన ఆచారాలను నిర్వహిస్తుంది: పక్షం వారాల ఒప్పుకోలు మరియు ఆదేశాల పునరుద్ధరణ (పోసాధ), వార్షిక మూడు నెలల సన్యాసుల తిరోగమనం (వర్సా), మరియు తిరోగమనం ముగింపులో అభిప్రాయాన్ని వినడానికి ఆహ్వానం. (ప్రవరణ.) గురించి మరింత తెలుసుకోండి శ్రావస్తి అబ్బే వెబ్‌సైట్.

సన్యాసుల ఆచారాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

శ్రావస్తి అబ్బేలో ద్వైమాసిక ప్రమాణాల ఒప్పుకోలు చేస్తున్న సన్యాసినులు.
సన్యాస ఆచారాలు

శ్రావస్తి అబ్బేలో పోసాధ

పోసాధ అని పిలువబడే ఆచారం యొక్క వివరణ, ఈ సమయంలో సన్యాసులు శుద్ధి చేస్తారు మరియు పునరుద్ధరించారు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాస ఆచారాలు

కఠిన వేడుక 2018

సన్యాసుల ముగింపును జరుపుకోవడానికి కఠిన వస్త్రం వేడుక గురించి చిన్న చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాస ఆచారాలు

కఠిన వేడుక యొక్క ప్రాముఖ్యత

బుద్ధుడు శంఖం కోసం కఠిన వేడుకను ఎలా మరియు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టాడు అనే కథ.

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే సన్యాసులు వర్స వేడుకను నిర్వహిస్తున్నారు.
సన్యాస ఆచారాలు

వర్ష స్కంధక

వర్ష స్కంధక సన్యాసుల కోసం వార్షిక వర్షాల తిరోగమనం మరియు నియమాలతో వ్యవహరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాస ఆచారాలు

కఠిన వేడుక 2015

కఠిన వేడుకకు సంబంధించిన వివరణ, ఆనందంపై గైడెడ్ ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాస ఆచారాలు

కఠిన వేడుక

శ్రావస్తి అబ్బే యొక్క మొదటి వస్త్ర సమర్పణ వేడుక రికార్డింగ్ తరువాత అతిథుల నుండి ప్రతిబింబాలు మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాస ఆచారాలు

శ్రావస్తి అబ్బే మొదటి కఠిన వేడుక

వర్షం తిరోగమనం (వర్సా) ముగింపును జరుపుకోవడానికి కఠిన వస్త్ర వేడుక మరియు...

పోస్ట్ చూడండి