శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

లామా సోంగ్‌ఖాపాచే "సాంగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్"పై మూడవ దలైలామా యొక్క వ్యాఖ్యానంపై బోధనలు.

శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశంలో అన్ని పోస్ట్‌లు

సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
చెన్రెజిగ్ వింటర్ రిట్రీట్ 2006-07

శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ధ్యానం యొక్క లామ్రిమ్ సంప్రదాయంపై ఒక గ్రంథం, దీనిని "స్టేజెస్ ఆన్ ది...

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

లామ్రిమ్ చరిత్ర

లామ్రిమ్ చరిత్ర మరియు పశ్చిమ దేశాలలోని బౌద్ధులు ఎలా చేరుకోవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

లామ్రిమ్ యొక్క లక్షణాలు

లామ్రిమ్ అభ్యాసం యొక్క ప్రయోజనాలు; అభ్యాసకుల ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలు, బుద్ధుని బోధనల ఉద్దేశం, గౌరవించడం...

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

విద్యార్థికి ఉండే మూడు లక్షణాలు

విద్యార్థిగా ఓపెన్ మైండెడ్‌గా ఉండటం మరియు బోధనల పట్ల గౌరవం ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఆధ్యాత్మిక స్నేహితుడిపై ఆధారపడటం

ఆధ్యాత్మిక గురువుపై ఆధారపడటం అంటే ఏమిటి, గురువు తెచ్చే ప్రయోజనాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే...

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఆధ్యాత్మిక గురువు పట్ల గౌరవం

మన ఉపాధ్యాయుల దయ గురించి ఆలోచించడం, మన మనస్సులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా మనం పొందే ప్రయోజనం…

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

గురువుతో సంబంధం

మన ఆధ్యాత్మిక గురువులను ఎంత సంతోషపెట్టడం వల్ల మనకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది, యోగ్యత యొక్క నిల్వలను సృష్టిస్తుంది. నివారించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు మన జీవితాలను మరియు మూడు స్థాయిలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో వివరించండి…

పోస్ట్ చూడండి
సోనమ్ గ్యాత్సో మూడవ దలైలామా
శుద్ధి చేసిన బంగారం యొక్క సారాంశం

ధర్మ అభ్యాసకులు మూడు స్థాయిలు

అధిక సామర్థ్యం ఉన్నవారు కూడా సాధారణ పద్ధతులను ఎందుకు చేస్తారు అనేదానికి వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి