వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

విస్తృతమైన వ్యాఖ్యానం పదునైన ఆయుధాల చక్రం ధర్మరక్షిత ద్వారా.

సంబంధిత పుస్తకాలు

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06లో అన్ని పోస్ట్‌లు

సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: పరిచయం

లోజోంగ్ బోధనలకు పరిచయం మరియు బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం యొక్క సంక్షిప్త అవలోకనం ఇలా...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 1-6

ప్రారంభ శ్లోకాలు టెక్స్ట్, బోధిసత్త్వాలు మరియు వాటి నుండి మనం ఎలా విభిన్నంగా ఉన్నాయో వివరిస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 7-10

ఈ శ్లోకాలు మన బాధల గురించి మనకు ఎంత బాగా తెలుసు మరియు ఎలా ప్రారంభించాలో వివరిస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 10-15

ఇతరులకు కలిగే బాధల ఫలితంగా మానసిక బాధ ఎలా ఉంటుంది మరియు కష్టాలను భరించడం...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 16-21

ఈ శ్లోకాలు ఆధ్యాత్మిక గురువులతో కష్టమైన సంబంధాల ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటాయి మరియు వాటిని తిరిగి గుర్తించాయి...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 22-24

ఈ శ్లోకాలు మన ఆధ్యాత్మిక గురువుల నుండి నిరాశ వంటి ఫలితాల కారణాలను కవర్ చేస్తాయి మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 25-28

ఇతరులు మనపై తిరగబడినప్పుడు, స్నేహితులు శత్రువులుగా మారతారు, మనం అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు, వాటిని చూస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 29-33

సన్యాసుల సంఘాన్ని మరియు ధర్మ గ్రంథాలను గౌరవించకపోవడం మరియు ధ్యానం చేయకపోవడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 34-37

బోధనలను అర్థం చేసుకోవడంలో జోక్యం చేసుకోవడం వంటి కర్మ ఫలితాల కారణాలను వివరించే శ్లోకాలు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 38-42

మన సాధనలో కష్టాలు లేదా వాటిని అధిగమించడంలో ఉన్న ఇబ్బందులకు కర్మ కారణాలను పరిశీలించండి...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 43-45

ప్రయోజనం పొందడం, ఇతరుల అదృష్టాన్ని చూసి అసూయపడడం. వీటి వెనుక ఏముందో చూస్తుంటే...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 46-48

మన స్వంత జీవితాలకు మరియు అనుభవానికి బాధ్యత వహించడానికి మరియు జాగ్రత్త వహించడానికి ఉపయోగపడే పద్యాలు...

పోస్ట్ చూడండి