మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

2013 వింటర్ రిట్రీట్ సమయంలో ఇచ్చిన మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలపై చిన్న చర్చలు.

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు సంస్థలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ప్రేరణ

బుద్ధిపూర్వక అభ్యాసాల యొక్క నాలుగు స్థాపనలను లామ్రిమ్ యొక్క ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో అమర్చడం…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

భావాల బుద్ధిపై ధ్యానం

అసహ్యకరమైన శారీరక అనుభూతిని మరియు అసహ్యకరమైన అనుభూతులను ఎలా గుర్తించాలి మరియు మనస్సు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉందో గమనించడం...

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

ఎముకలపై ధ్యానం

అశాశ్వతత మరియు చక్రీయ ఉనికిని మన త్యజించడం గురించి మన అవగాహనను మరింతగా పెంచుకోవడానికి ఎముకలపై ధ్యానం చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

బుద్ధ స్వభావం

మేల్కొన్న బుద్ధ స్వభావం మరియు సహజ బుద్ధ స్వభావం మరియు పరిస్థితుల మధ్య వ్యత్యాసం...

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క మహాయాన స్థాపనలు

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలపై ధ్యానం చేసే మహాయాన పద్ధతి, ప్రతి ఒక్కటి పరంగా పరిశీలిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

తిరోగమనం యొక్క ఆనందం

నాలుగు స్థాపనలపై ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే సవాళ్లు మరియు విజయాలను పంచుకునే ప్రశ్న-జవాబు సెషన్…

పోస్ట్ చూడండి