సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

ధర్మం మరియు వినయ చరిత్ర మరియు 4వ అధ్యాయంలో వ్యాఖ్యానం బౌద్ధమతం: ఒక గురువు, అనేక సంప్రదాయాలు.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2015

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

బుద్ధుని జీవితం మరియు బోధన

బోధనల ముందు నమస్కరించడం, పారాయణం చేయడం మరియు మండలాన్ని సమర్పించడం వంటి ఉద్దేశ్యంతో. బుద్ధుని జీవితం...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

ధర్మం మరియు వినయ పరిణామం

బుద్ధుని పరిసరాలు మరియు బుద్ధుని పరినిబ్బానా తర్వాత సంఘ మరియు బౌద్ధమతం ఎలా వ్యాపించాయి.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

మార్గంలో నైతిక ప్రవర్తన

నైతిక ప్రవర్తన బౌద్ధ మార్గంలో ఎక్కడ సరిపోతుంది మరియు నైతిక ప్రవర్తనను అభ్యసించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

సూత్రాలను తీసుకోవడం

స్వీయ-కేంద్రీకృత ఆలోచనలను ఎదుర్కోవడం ద్వారా ఆమోదానికి మా అనుబంధంతో పని చేయడం మరియు వివిధ రకాల...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

గుర్తింపులను వీడటం

మనం అంటిపెట్టుకుని ఉన్న గుర్తింపులను మరియు అవి మన ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఎలా ఆటంకం కలిగిస్తాయో తెలుసుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

రోజువారీ అభ్యాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత

మన ఆచరణలో బాధపడే మనస్సుతో ఎలా తర్కించుకోవాలి మరియు "విచిత్రంగా" ఎలా వ్యవహరించాలి. సారూప్యతలు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

ఒక సన్యాసుల సంఘం

సన్యాస శిక్షణలో సమాజ జీవితం ఎలా అంతర్భాగం. సన్యాసుల సంఘం విలువ మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

సన్యాస జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం

సన్యాస జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చడం అంటే ఏమిటి. మనసును కాపాడుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2015

సలహా మాటలు

సన్యాసుల కోసం సలహా మరియు నైతిక ప్రవర్తన అధ్యాయంలో వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి