చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

"నాలుగు వ్రేలాడటం నుండి విడిపోవడం" మరియు బోధిచిత్త మరియు శూన్యత గురించి ఎలా ధ్యానించాలో వ్యాఖ్యానం.

సంబంధిత సిరీస్

డ్రాగ్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ యొక్క థాంగ్కా.

ఫోర్ క్లింగింగ్స్ నుండి విడిపోవడం (2013-14)

శ్రావస్తి అబ్బేలో 2013-2014 చెన్‌రిజిగ్ రిట్రీట్స్ సమయంలో డ్రక్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ అందించిన "పార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్ క్లింగింగ్స్"పై బోధనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

Chenrezig వీక్‌లాంగ్ రిట్రీట్ 2014లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

నాలుగు అంటిపెట్టుకుని విడిపోవడం

పార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్ క్లింగింగ్స్‌పై జెట్సన్ ద్రాక్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ యొక్క పద్యాలను పరిచయం చేసింది మరియు విశ్లేషించడం ప్రారంభించింది…

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

క్వాన్ యిన్ కథ

తూర్పు ఆసియాలో చెన్రెజిగ్ యొక్క విభిన్న వ్యక్తీకరణలను అన్వేషిస్తుంది మరియు యువరాణి మియావో కథను చెబుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

ఎలా అధ్యయనం చేయాలి, ప్రతిబింబించాలి మరియు ధ్యానం చేయాలి

నాలుగు వ్రేలాడదీయడం నుండి విడిపోవడం యొక్క మొదటి పద్యం గురించి చర్చిస్తుంది, ప్రాపంచికానికి దూరంగా ఉండమని ఆదేశిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

దుక్కా త్యజించడం

చక్రీయ ఉనికిలో బాధలకు గల కారణాలను త్యజించే అంశాన్ని పరిచయం చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

నొప్పి మరియు మార్పు యొక్క దుక్కా

నొప్పి మరియు మార్పు యొక్క దుఃఖం చక్రీయ ఉనికిలో అనివార్యం, కాబట్టి మనం ప్రయత్నించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

వ్యాపించే కండిషనింగ్ యొక్క దుక్కా

చక్రీయ అస్తిత్వం అంటే ఏమిటి మరియు మనం చేయగలమని అనుకున్నప్పుడు మనం ఎలా మోసపోయాము అనే దాని గురించి చర్చిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

బుద్ధ స్వభావం

దృగ్విషయం యొక్క నిజమైన స్వభావం మరియు ప్రకృతిలో ఉన్న సహజ మోక్షం…

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

మోక్షం నాలుగు రకాలు

వివిధ రకాల నిర్వాణాలను వివరిస్తుంది మరియు వివిధ బౌద్ధ తాత్వికత ప్రకారం వాటిని ఎలా చూస్తారు...

పోస్ట్ చూడండి
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2014

బోధిచిట్టను పండించడం

ఏడు పాయింట్ల కారణం-మరియు-ప్రభావం సూచన మరియు కోరికను రూపొందించడానికి స్వీయ మరియు ఇతరులను మార్పిడి చేసుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి