సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

సన్యాసుల వంశాల చరిత్ర మరియు నియమాలు వ్యక్తి, సన్యాసుల సంఘం మరియు సమాజానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2018

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

యువకులను ఎందుకు నియమించారు?

పూజ్యుడు రత్తపాలుని కథ మరియు అతను ఎందుకు అని అడిగిన రాజుకు అతని ప్రతిస్పందన…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

మొదటి సన్యాస సూత్రం

గౌరవనీయులైన సుదినా అనే సన్యాసి యొక్క కథ, దీని అతిక్రమణ మొదటి సన్యాసుల ఆదేశాన్ని కలిగి ఉంది.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

సన్యాస జీవితంలోని ఆరు సామరస్యాలు

బుద్ధుడు వర్ణించిన సంఘానికి చెందిన ఆరు సామరస్యాలు: శారీరక, శబ్ద, మానసిక, ఆజ్ఞలను పాటించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

సూత్రాలు సమాజాన్ని ఎలా మారుస్తాయి

సన్యాసుల సూత్రాల యొక్క ఇతర ప్రయోజనాలు: సమాజాన్ని మార్చడం, వ్యక్తిగత విముక్తిని తీసుకురావడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2018

సన్యాసుల కట్టుబాట్లు & ప్రయోజనాలు...

సన్యాసులు నియమిస్తున్నప్పుడు చేసే కట్టుబాట్లను మరియు మఠాలు సమాజానికి అందించే ప్రయోజనాలను చర్చించడం.

పోస్ట్ చూడండి