సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సన్యాస జీవితానికి పునాది, సన్యాసుల మనస్సు యొక్క లక్షణాలు మరియు సన్యాసిగా ప్రపంచానికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండాలి.

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడంలో అన్ని పోస్ట్‌లు 2014

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

బుద్ధుడు మేల్కొన్న తర్వాత

నియమావళికి గట్టి ప్రేరణను సృష్టించడం, బుద్ధుడు ప్రతి రకమైన వ్యక్తికి ఎలా బోధించాడు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సన్యాసుల సంస్కృతులలో ఆత్మవిశ్వాసం

సన్యాసులు డబ్బు మరియు పనిలేకుండా మాట్లాడటం, సన్యాసినులను నియంత్రించే నియమాలు మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటారు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సూత్రాలను ఏర్పాటు చేయడం

సన్యాసుల సూత్రాల యొక్క కొన్నిసార్లు అసాధారణ మూల కథలు ఆచరణాత్మక అర్థాలను వివరించడానికి సహాయపడతాయి,...

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

ఆర్డినేషన్ వంశాలు

మూడు సజీవ బౌద్ధ సంప్రదాయాలలో ఆర్డినేషన్ ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు ఎందుకు మార్గం…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సూత్రాల ప్రయోజనం

సన్యాసులు మరియు సన్యాసినుల ప్రమాణాలు బుద్ధునిచే సామరస్యాన్ని సృష్టించడానికి ఎలా సృష్టించబడ్డాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

శంఖంలోని ఆరు శ్రుతులు

సన్యాసుల సమాజంలో సహకారం, ఐక్యత మరియు సరళతపై లంగరు వేయబడిన జీవితాన్ని నడిపించే పద్ధతులు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

అర్చన తరువాత

ఆర్డినేషన్ తర్వాత సంభవించే అనేక బాహ్య మార్పులు శరీరం యొక్క అంతర్గత పరివర్తనకు ఎలా దారితీస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సన్యాసుల జీవనశైలి యొక్క అంశాలు

సన్యాసుల జీవనశైలిని అన్వేషించేటప్పుడు సన్యాసుల జీవితం గురించి ఏమి పరిగణించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం 2014

సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించడం Q&A

ఆధ్యాత్మిక గురువుతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉండాలి మరియు దాని గురించి కుటుంబం మరియు స్నేహితులకు ఎలా చెప్పాలి…

పోస్ట్ చూడండి