చైతన్యం తినడం

ఆహారాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనగా ఎలా మార్చాలనే దానిపై బోధనలు.

సంబంధిత పుస్తకాలు

సంబంధిత సిరీస్

యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.

మేల్కొలుపు కోసం ఆహారం (2016)

చైనీస్ బౌద్ధ సంప్రదాయం నుండి భోజనానికి ముందు ఐదు ఆలోచనలపై వ్యాఖ్యానం మరియు శ్రావస్తి అబ్బేలో ప్రతిరోజూ చదవబడే ఇతర భోజన సంబంధిత ప్రార్థనలు.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

మైండ్‌ఫుల్ ఈటింగ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆహారాన్ని అందిస్తూ చేతులు పైకెత్తుతున్న స్త్రీ విగ్రహం
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

భోజనానికి ముందు శ్లోకాలు

భోజనానికి ముందు పాజ్ చేయడం మరియు మనకు ఆహారాన్ని అందించే వారి దయ గురించి ఆలోచించడం సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆహారాన్ని అందిస్తూ చేతులు పైకెత్తుతున్న స్త్రీ విగ్రహం
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

భోజనం తర్వాత పద్యాలు

మన ఆహార నైవేద్యానికి యోగ్యతను అంకితం చేస్తూ, సమస్త ప్రాణులు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ...

పోస్ట్ చూడండి
చైతన్యం తినడం

మీరు రుచి చూడగల జ్ఞానం

మనం తినే సమయంలో మనస్ఫూర్తిగా అలవర్చుకోవడం ప్రస్తుత క్షణంలో జీవించడానికి సహాయపడుతుంది, కానీ మన...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

తినడానికి మా ప్రేరణ

తినడం గురించి బౌద్ధ దృక్కోణాలపై "అవేకనింగ్ కోసం ఆహారం" అనే కొత్త చర్చలు.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

కృతజ్ఞతతో తినడం

చైనీస్ నుండి భోజనానికి ముందు ఐదు ఆలోచనలలో మొదటి రెండింటిపై వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

బుద్ధిగా తినడం

తినడానికి ఐదు మార్గాలపై వ్యాఖ్యానం యొక్క కొనసాగింపు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

మా ఆహారాన్ని అందిస్తోంది

మూడు ఆభరణాలకు ఆహారాన్ని అందించడానికి శ్లోకాలపై నిరంతర వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

సమర్పణ పద్యాలు

ట్రిపుల్ జెమ్ నుండి ఎప్పటికీ విడిపోకుండా అంకితం చేయడం ఎందుకు ముఖ్యం, మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

భోజనం తర్వాత పద్యాలు

అన్ని జీవులకు భోజనం మరియు సమర్పణ ప్రార్థనల తర్వాత చేసే మంత్రాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి