ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

ఖేన్సూర్ జంపా తేగ్‌చోక్ నాగార్జున నుండి పద్యాలను బోధించాడు రాజు కోసం విలువైన సలహాల హారము.

ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

రెండు సత్యాలు

అన్ని విషయాలు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ మరియు స్వాభావిక ఉనికి లేకుండా అవి ఇప్పటికీ ఉనికిలో ఉన్నాయి…

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

పరిచయం

నాగార్జున జీవిత చరిత్ర, చక్రీయ ఉనికి, కర్మ, బోధ, మరియు అర్థంపై పరిచయ బోధన...

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

బుద్ధుడు మరియు ధర్మం

బుద్ధుడు ధర్మచక్రాన్ని మూడుసార్లు ఎలా తిప్పాడు, బుద్ధుడు విముక్తి పొందాడు…

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

మనస్సు మరియు త్యజించుట

"చెత్త మనస్సు:" అది లెక్కలేనన్ని పునర్జన్మల మీద చక్రీయ అస్తిత్వానికి మనల్ని ఎలా తిరిగి ఇస్తుంది, మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

ప్రేమ, కరుణ మరియు జ్ఞానం

ఇది మూడు ఉన్నత శిక్షణల ద్వారా (క్రమశిక్షణ, ధ్యానం మరియు జ్ఞానం) మేము అధిగమించగలము…

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

దుఃఖ సత్యం

దుఃఖాన్ని అర్థం చేసుకోవడం దాని నుండి విముక్తి పొందాలనే కోరికను పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

బాధ యొక్క మూలం యొక్క నిజం

తగని శ్రద్ధను చూడటం మరియు అది మన మనస్సులో ఎలా పని చేస్తుందో, అనుబంధాన్ని మరియు బాధను సృష్టిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఖేన్సూర్ జంపా టెగ్‌చోగ్ కెమెరాను చూసి నవ్వాడు.
ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ బోధనలు

అధర్మాన్ని త్యజించడం, ధర్మాన్ని ఆచరించడం

నైతిక ప్రవర్తనను అభ్యసించడానికి పది అధర్మాలను నివారించడం ఆధారం. సూత్రాలను ఎలా తీసుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి