వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

వచనంపై బోధనలు సిద్ధాంతాల ప్రదర్శన Jetsun Chokyi Gyaltsen ద్వారా.

వెన్ తో టెనెట్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు. సంగే ఖద్రో

లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

బౌద్ధ సిద్ధాంతాలకు పరిచయం

నాలుగు సిద్ధాంత పాఠశాలలకు పరిచయం మరియు బౌద్ధ సిద్ధాంతాలను అధ్యయనం చేయడానికి గల కారణాలు.

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

వైభాషిక టెనెట్ స్కూల్: పార్ట్ 1

వీరిద్దరి దృష్టితో సహా వైభాషిక పాఠశాల యొక్క తాత్విక వాదనల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

వైభాషిక టెనెట్ స్కూల్: పార్ట్ 2

రెండు సత్యాలు, నిస్వార్థత మరియు వాటి రకాలపై వాదనలతో సహా వైభాషిక సిద్ధాంతాల యొక్క నిరంతర వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

వైభాషిక టెనెట్ స్కూల్: పార్ట్ 3

వైభాషిక పాఠశాల ప్రకారం ఐదు మార్గాల వివరణ మరియు వస్తువులపై వాదనలు...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

సౌత్రాంతిక టెన్త్ స్కూల్: పార్ట్ 1

సౌత్రాంతిక పాఠశాలకు పరిచయం మరియు సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ అంశాలతో సహా వస్తువులను నొక్కి చెప్పే విధానం...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

సౌత్రాంతిక టెన్త్ స్కూల్: పార్ట్ 2

స్పృహ, అవగాహన మరియు భావన మరియు వాటి రకాలపై సౌత్రాంతిక సిద్ధాంత పాఠశాల వాదనల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

సౌత్రాంతిక టెన్త్ స్కూల్: పార్ట్ 3

సౌత్రాంతిక పాఠశాలలో చెల్లుబాటు అయ్యే మరియు చెల్లని జ్ఞానులు మరియు నిస్వార్థతపై వాదనలు ఉన్నాయి.

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

మైండ్-ఓన్లీ టెనెట్ స్కూల్: పార్ట్ 1

మైండ్-ఓన్లీ లేదా సిత్తమాత్ర పాఠశాలకు పరిచయం రెండు సత్యాలపై వీక్షణలు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

మైండ్-ఓన్లీ టెనెట్ స్కూల్: పార్ట్ 2

రెండు సత్యాలపై మైండ్-ఓన్లీ టెనెట్ స్కూల్ యొక్క వాదనలు, ఉనికి యొక్క రీతులు...

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

మైండ్-ఓన్లీ టెనెట్ స్కూల్: పార్ట్ 3

అవగాహన, నిస్వార్థత మరియు మైదానాలు మరియు మార్గాలపై మనస్సు-మాత్రమే పాఠశాల సిద్ధాంతాల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

స్వాతంత్రిక మధ్యమక సిద్ధాంతాలు: భాగం 1

మూలం, ప్రత్యేక లక్షణాలు, విభజనలు మరియు సిద్ధాంతాలతో సహా మధ్యమకా టెనెట్ పాఠశాలకు పరిచయం…

పోస్ట్ చూడండి
లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

స్వాతంత్రిక మధ్యమక సిద్ధాంతాలు: భాగం 2

స్వతంత్రిక మధ్యమక వాదనల యొక్క నిరంతర వివరణ, వస్తువులను నొక్కి చెప్పే విధానం మరియు రెండింటితో సహా...

పోస్ట్ చూడండి