యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2016

యువకుల కోసం బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణం యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు.

యంగ్ అడల్ట్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించండి 2016

యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2016

మన అనుభవానికి మూలం మనసే

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ బౌద్ధ సిద్ధాంతాన్ని వివరించడం ద్వారా యువకుల కోసం వార్షిక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాడు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2016

కరుణ-కేంద్రీకృత చికిత్స

తూర్పు వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీకి చెందిన డాక్టర్ రస్సెల్ కోల్ట్స్ తనలో కరుణను ఎలా తీసుకువస్తాడో పంచుకున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి