పాడ్‌క్యాస్ట్ బౌద్ధ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయండి

Apple పాడ్‌క్యాస్ట్‌లు, Google Podcasts లేదా TuneIn రేడియోలో ట్యూన్ చేయండి.

పోడ్కాస్ట్

ఈ బోధనలను వినండి ఆపిల్ పోడ్కాస్ట్స్గూగుల్ పోడ్కాస్ట్స్లేదా TuneIn రేడియో.

స్టడీ బౌద్ధ ట్రీటిస్ పాడ్‌కాస్ట్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

ఇతరులు మనలాగే ముఖ్యమైనవారు

తొమ్మిది పాయింట్ల సమీకరణ స్వీయ మరియు ఇతరుల ధ్యానం యొక్క మొదటి మూడు పాయింట్ల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

ఆరవ అధ్యాయం యొక్క సమీక్ష: శ్లోకాలు 36-40

ఆలోచన పరివర్తన పద్యాలను ఉపయోగించి హాని మరియు కష్టాలను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం పూజ్యమైన తుబ్టెన్ లోసాంగ్

ఆరవ అధ్యాయం యొక్క సమీక్ష: శ్లోకాలు 22-34

కారణాలు మరియు పరిస్థితుల కారణంగా కోపం ఎలా పుడుతుంది మరియు అవగాహనను ఎలా ఉపయోగించాలి...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

ఆరవ అధ్యాయం యొక్క సమీక్ష: శ్లోకాలు 12-21

ప్రతిస్పందించే బదులు మన కరుణను పెంచుకోవడానికి బాధలు మరియు క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

శత్రువుల దయ

మనకు హాని చేసేవారు కోపాన్ని, పగను, పగను అధిగమించడానికి ఎలా సహాయపడగలరు.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

ఇతరుల దయ

మూడు పాయింట్లతో స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడంపై తొమ్మిది పాయింట్ల ధ్యానం యొక్క నిరంతర వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

మనమంతా సమానమే

స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడంపై తొమ్మిది పాయింట్ల ధ్యానంలోని మొదటి మూడు పాయింట్ల వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

అందరూ ఆనందాన్ని కోరుకుంటారు

తొమ్మిది-పాయింట్ల సమీకరణ స్వీయ మరియు ఇతర ధ్యానం యొక్క వివరణ, పాయింట్ 1ని కవర్ చేయడం, అందరూ సమానంగా ఎలా ఉంటారు...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

సమస్థితిపై ధ్యానం

మార్గనిర్దేశిత ధ్యానంతో సహా బోధిచిట్టాను అభివృద్ధి చేయడంలో సమానత్వం మరియు దాని ప్రాముఖ్యత యొక్క వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి