గెషే దాదుల్ నామ్‌గ్యాల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

వెనెరబుల్స్ చోడ్రోన్ మరియు సాంగ్యే ఖద్రో సమీక్షలతో గెషే దాదుల్ నమ్‌గ్యాల్ బౌద్ధ సిద్ధాంత వ్యవస్థలపై బోధనలు.

గెషే దాదుల్ నామ్‌గ్యాల్‌తో టెనెట్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గెషే దాదుల్ నామ్‌గ్యాల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

బౌద్ధ సిద్ధాంత వ్యవస్థలు: ప్రశ్న మరియు సమాధానాలు పార్ట్ 4

బుద్ధ స్వభావం, శూన్యత, నైరూప్య మిశ్రమాలు మరియు ఇతరుల గురించి టెనెట్ పాఠశాల వీక్షణల గురించి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు.

పోస్ట్ చూడండి