బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

నుండి పద్యాలు అవతాంశక సూత్రం రోజువారీ జీవితంలో కరుణ మరియు బోధిచిత్త సాధన గురించి.

బోధిసిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాల్లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 4: అజ్ఞానం యొక్క నిద్ర

మేల్కొన్నప్పుడు, మనం అజ్ఞానం నుండి బయటికి వస్తున్నామని ఆలోచిస్తూ, ముఖ్యంగా అజ్ఞానం గ్రహించడం…

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

2-4 శ్లోకాలు: సమీక్ష

2-4 శ్లోకాలను సాధారణ స్థాయిలో మరియు తాంత్రికంగా చూడడానికి వివిధ మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

ప్రత్యేక పద్యము: యోగ్యమైన మహాసముద్రాలు

దాతృత్వాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నప్పుడు ఏమి పరిగణించాలి, ఇతరులు మెరిట్‌ని సృష్టించే అద్భుతమైన అవకాశం…

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

వేసక్ పద్యం: వేసక్ రోజున బోధిచిట్ట

బుద్ధుని జననం, జ్ఞానోదయం మరియు పరినిర్వాణంలోకి ప్రవేశించడాన్ని ఒక శ్లోకంతో జరుపుకోవడం ద్వారా ఒక...

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

వచనం 5-2: కారణాలను సృష్టించడం

మార్గం, పద్ధతి మరియు వివేకం యొక్క రెండు వైపులా పెంపొందించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత...

పోస్ట్ చూడండి
ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

వచనం 6-1: సమగ్రత యొక్క వస్త్రాలు

సద్గుణం లేని అవకాశాన్ని చూడటం కానీ మన స్వంత భావన కారణంగా మనల్ని మనం నిగ్రహించుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి