టిబెటన్ (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་ སྒྲ་ སྒམ་ སྒམ་ དང་ གཟུགས་ མཐོང་ བརྙན་ པར་ གྱི་ གྱི་ གསུང་ཆོས་ དབྱིན་ བསྒྱུར་ རྣམས་ ཚུད་ ཚུད་ ཡོད་པ་ མ་ཟད་ བོད་ ཕྱག་ དཔེ་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡང་ ཡོད།

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

ప్రమాణవర్తిక ముగింపు

కర్మ మరియు తృష్ణ సమానంగా వదలివేయబడతాయి అనే ఆలోచనను తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానం, మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

ఆస్తిక-ఆచారవాదులను మరియు జైనులను ఖండించడం 

ఆస్తిక-ఆచారవాద సోటెరియాలజీ యొక్క తిరస్కరణపై వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేయడం మరియు తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రారంభించడం…

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

సాంఖ్యులు మరియు ఆస్తిక-ఆచారవాదులను తిరస్కరించడం

సాంఖ్య దృక్పథాలను తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం మరియు ఆస్తిక-ఆచారవాద అభిప్రాయాలను తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

వైశేషిక మరియు సాంఖ్యాలను ఖండించడం

వైశేషిక అభిప్రాయాల ఖండనపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం మరియు తిరస్కరణపై వ్యాఖ్యానం ప్రారంభం...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

వైశేషిక సోటెరియాలజీ యొక్క తిరస్కరణ

"సెల్ఫ్ అండ్ సఫరింగ్" విభాగంలో వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేయడం మరియు "A...పై విభాగాన్ని ప్రారంభించడం"

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

స్వీయ మరియు బాధ, ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలతో పార్ట్ 2

"సెల్ఫ్ అండ్ సఫరింగ్" విభాగంలో కొనసాగిన వ్యాఖ్యానం మరియు వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

మార్గం యొక్క నిజం

విరమణ సత్యంపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం మరియు సత్యంపై వ్యాఖ్యానం ప్రారంభం...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

శాంతి మరియు ఉత్కృష్టత

వ్యాఖ్యానం విరమణ సత్యం యొక్క రెండవ మరియు మూడవ అంశాలను కవర్ చేస్తుంది: శాంతి మరియు ఉత్కృష్టత,...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

స్వీయ ధ్యానం లేదు

స్వీయ-నివేదనపై ధ్యానం చేయడం, సర్వజ్ఞతను ఎలా నిరూపించాలి మరియు ప్రారంభించడంపై వ్యాఖ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

విరమణ సత్యం

ఆవిర్భావం యొక్క సత్యంపై వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేయడం తర్వాత సత్యంపై వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి