पाली परम्परा

पाली भाषामा लेखिएका शास्त्रहरूमा आधारित बौद्ध धर्मको रूप।