window.dataLayer = window.dataLayer || []; प्रकार्य gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G943MYS7JM');

तिब्बती (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་སྒྲ་ སྒམ་ དང་ དང་ གཟུགས་ བརྙན་ བརྙན་ པར་ པར་ གསུང་ཆོས་ གསུང་ཆོས་ བསྒྱུར་ ཚུད་ ཚུད་ བོད་ སྐད་ སྐད་ སྐད་ ཕྱག་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ ཡོད།

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

प्रामणवर्तिक निष्कर्ष

कर्म र तृष्णा समान रूपमा त्याग्नु पर्छ भन्ने विचारलाई खण्डन गर्ने टिप्पणी, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

आस्तिक-कर्मवादी र जैनहरूको खण्डन 

आस्तिक-रिवाजवादी समाजशास्त्रको खण्डनमा टिप्पणीको समापन र खण्डनमा टिप्पणी सुरु…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

साङ्ख्य र आस्तिक-कर्मवादीहरूको खण्डन गर्दै

सांख्य विचारहरूको खण्डन र आस्तिक-कर्मवादी विचारहरूको खण्डन गर्ने टिप्पणीको समापन।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

आत्म र पीडा, प्रश्न र उत्तरहरु संग भाग 2

"आत्म र दुःख" खण्डमा जारी टिप्पणी र आदरणीय थबटेन चोड्रनले प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बाटोको सत्यता

समापनको सत्यतामा टिप्पणीको समापन, र सत्यमा टिप्पणीको सुरुवात…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

शान्ति र उदात्तता

टिप्पणीले अन्त्यको सत्यको दोस्रो र तेस्रो पक्षहरू समावेश गर्दछ: शान्ति र उदात्तता,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

आफैंमा ध्यान गर्दैन

नो-सेल्फमा ध्यान गर्ने तरिकामा टिप्पणी, कसरी सर्वज्ञान प्रमाणित गर्ने, र सुरुवात…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

अन्त्यको सत्यता

उत्पत्तिको सत्यको बारेमा टिप्पणीको समापन पछि सत्यको बारेमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्