भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

"बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" मा आदरणीय सांगे खड्रोको छोटो कुराकानी।

भेन द्वारा शिक्षण मा सबै पोस्ट। सांगे खद्रो