भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

पाठमा शिक्षा Tenets को प्रस्तुति Jetsun Chokyi Gyaltsen द्वारा।

भेनको साथ Tenets मा सबै पोस्टहरू। सांगे खद्रो

लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

बौद्ध सिद्धान्तहरूको परिचय

चार सिद्धान्त विद्यालयहरूको परिचय र बौद्ध सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्ने कारणहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 2

दुई सत्य, निःस्वार्थता, र प्रकारका दावीहरू सहित वैभासिक सिद्धान्तहरूको निरन्तर व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

वैभासिका टेनेट स्कूल: भाग 3

वैभाषिक विद्यालयका अनुसार पाँच मार्गको व्याख्या र वस्तुहरूमाथिको भनाइ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 1

सौत्रान्तिका विद्यालयको परिचय र परम्परागत र परम लगायत वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड…

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 2

चेतना, धारणा र अवधारणा, र प्रकारहरू मा सौत्रान्तिका सिद्धान्त स्कूल दावी को व्याख्या, र ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

सौरान्तिका टेनेट स्कूल: भाग 3

Sautrāntika स्कूल वैध र अमान्य ज्ञातकर्ताहरू, र नि:स्वार्थतामा दावीहरूको बारेमा विचार गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

माइन्ड-ओन्ली टेनेट स्कूल: भाग 3

धारणा, निस्वार्थता, र आधार र मार्गहरूमा मन-मात्र स्कूल सिद्धान्तहरूको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 1

मध्यमाका टेनेट स्कूलको परिचय, उत्पत्ति, विशिष्ट सुविधाहरू, विभाजनहरू, र सिद्धान्तहरू सहित ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
लामा सोङ्कापाको थाङ्का छवि।
भेनको साथ सिद्धान्तहरू। सांगे खद्रो

स्वतान्त्रिक माध्यमक सिद्धान्त: भाग 2

स्वतान्त्रिक माध्यमक दावीहरूको निरन्तर व्याख्या, वस्तुहरू दाबी गर्ने मोड र दुई...

पोष्ट हेर्नुहोस्