जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

Apple Podcasts, Google Podcasts, वा TuneIn रेडियोमा ट्यून इन गर्नुहोस्।

पोडकास्ट

यी शिक्षाहरू सुन्नुहोस् Apple PodcastsGoogle पोडकास्टहरूवा TuneIn रेडियो.

जागृति पोडकास्टको पथको चरणहरूमा सबै पोस्टहरू

जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

के मुक्ति सम्भव छ?

"के मुक्ति सम्भव छ?" प्रश्नको अन्वेषण गर्दै, अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

बुद्धको सर्वज्ञ मन

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", वर्णन गर्दै कसरी बुद्ध...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

चार मारस

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भावनाहरू", चार माराहरू वर्णन गर्दै

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

दु:खहरू कमजोर छन्

अध्याय 12 को समीक्षा जारी राख्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", कसरी दु:खहरू छैनन् भनेर वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

मनको शुद्धता

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", दिमागको प्रकृति वर्णन गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

बुद्धत्व संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर गर्दछ

अध्याय 12 को समीक्षा गर्दै, "मन र यसको सम्भाव्यता", वर्णन गर्दै कि बुद्ध कसरी संवेदनशील प्राणीहरूमा निर्भर छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

संसार र निर्वाणको समानता

अध्याय 12 बाट शिक्षण पूरा गर्दै, "संसार र निर्वाणको समानता" को विभिन्न अर्थहरू व्याख्या गर्दै र...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

दिमाग र यसको सम्भावना

अध्याय ११, "चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रता" पढाउने र अध्याय १२ सुरु गर्दै, "मन र यसको...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

ध्यानको वस्तुको रूपमा निर्वाण

निर्वाणलाई ध्यानको वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै अध्याय 11 बाट शिक्षण जारी राख्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खण्ड 3 संसार, निर्वाण, र बुद्ध प्रकृति

पाली परम्परामा निर्वाण

अध्याय 11 बाट अध्यापन जारी राख्दै, दुहखाको समाप्तिको रूपमा अपमानजनक निर्वाण र निर्वाणलाई कभर गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्