గొప్ప సంకల్పం

బుద్ధి జీవుల ఆనందాన్ని తీసుకురావడానికి మరియు వారి బాధలను తొలగించడానికి బాధ్యత వహించాలని నిర్ణయించుకోవడం.