అజ్ఞానం యొక్క జాప్యం యొక్క ఆధారం

సూక్ష్మ ద్వంద్వ దృష్టికి దారితీసే అభిజ్ఞా అస్పష్టతలు. కలిసి కలుషితం కాని కర్మ, వారు అర్హత్‌లు మరియు స్వచ్ఛమైన-గ్రౌండ్ బోధిసత్వాలు తీసుకోవడానికి కారణం a మానసిక శరీరం; అజ్ఞానం యొక్క జాప్యం.