మానసిక శరీరం

మా శరీర అర్హత్‌లు మరియు స్వచ్ఛమైన-గ్రౌండ్ బోధిసత్వాల ద్వారా తీసుకోబడింది అజ్ఞానం యొక్క జాప్యం యొక్క ఆధారం మరియు కలుషితం కాని కర్మ.