అక్టోబర్ 12, 2000

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 4

సమాజంలోని తప్పుడు అభిప్రాయాలపై వ్యాఖ్యానం మన స్వంత ప్రతికూల లక్షణాలను సమర్థించుకోవడానికి సృష్టించబడింది.

పోస్ట్ చూడండి