उपासक

को पुरुष अनुयायी बुद्ध जसले शरण लिएको छ र प्रायः सुतिरहेको छ उपदेशहरू.