असत्य

बाट मुक्त अवस्था र अनन्तता। (पाली: असङ्खतथो)