संसार

पुनर्जन्मको चक्र जुन दु:खको नियन्त्रणमा हुन्छ र कर्म.