గంధర్వ (పాళీ: గంధబ్బ)

(1) పుట్టబోయే జీవి (బార్డోలో), (2) ఖగోళ సంగీతకారుడు.