పురోగతి జ్ఞానం

అంతిమ సత్యాన్ని చొచ్చుకుపోయే జ్ఞానంపై దృష్టి కేంద్రీకరించే ఏకాగ్రమైన మనస్సు నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నిజమైన విరమణను గ్రహించే జ్ఞానం. (పాలీ: అభిసమయ పఞ్చ)