అక్టోబర్ 15, 2000

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 9-12

ప్రతిజ్ఞలు మనం ఎలా వ్యవహరించాలని ఎంచుకున్నామో దానికి సంబంధించినవి ఎలా ఉన్నాయో ప్రతిబింబిస్తుంది. నైపుణ్యం గల మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి