అక్టోబర్ 10, 2000

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధుని ప్రతిజ్ఞలను ధ్యానించడం

బుద్ధిగల జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు బోధిసత్వాలు చేసిన వాగ్దానాన్ని గురించి ఆలోచించడం వల్ల మన మనస్సును వారి...

పోస్ట్ చూడండి