உண்மையான தோற்றம்

அடிப்படை ஆதாரங்கள். , Sanskrit, ) (பாலி: , சமஸ்கிருதம், )