டோர்ஜே காட்ரோ

டோர்ஜே காத்ரோ (வஜ்ர டகா) தீ பிரசாதம் பயிற்சியை காட்சிப்படுத்தவும் செய்யவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

Dorje Khadro இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

டோர்ஜே காத்ரோ விழாவில் பங்கேற்கும் துறவிகள் மற்றும் சாதாரண மனிதர்கள்.
டோர்ஜே காட்ரோ

Dorje Khadro தீ பிரசாதம் பற்றிய விளக்கம்

தெய்வங்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் காட்சிகள், பிரசாதம் மற்றும் துதி, மந்திர விளக்கம் மற்றும் டோர்ஜேக்கான இறுதி வழிமுறைகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
Dorje Khadro பயிற்சிக்காக அமைக்கப்பட்ட பலிபீடம்.
டோர்ஜே காட்ரோ

டோர்ஜே காட்ரோ பயிற்சியை எப்படி செய்வது

டோர்ஜே காத்ரோ தீ பிரசாதம் பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் நடைமுறையின் விளக்கம் மற்றும் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்