2017 ஆம் ஆண்டு புத்த மதத்தை இளைஞர்கள் ஆராயுங்கள்

வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தமுள்ள பாதையை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது.

2017 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும் புத்த மதத்தை ஆராயுங்கள்

2017 ஆம் ஆண்டு புத்த மதத்தை இளைஞர்கள் ஆராயுங்கள்

இரக்கம் மற்றும் சுய இரக்கத்தை வரையறுத்தல்

டாக்டர். ரஸ்ஸல் கோல்ட்ஸ் இரக்கத்தின் அர்த்தம் மற்றும் அது எப்படி முடியும் என்பது பற்றிய தனது நுண்ணறிவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்