நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அமைதி, அன்பு, இரக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வளர்ப்பதற்கான தியானங்கள்.

தொடர்புடைய தொடர்

நான்கு ஸ்ரவஸ்தி அபே பூனைகளுடன் நான்கு கன்னியாஸ்திரிகள் நான்கு அளவிட முடியாதவர்களின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டனர்.

நான்கு அளவிட முடியாத பட்டறை (சிங்கப்பூர் 2002)

Tai Pei புத்த மையத்தில் நான்கு அளவிட முடியாத இரண்டு நாள் பட்டறையின் போதனைகள்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

நான்கு அளவிட முடியாதவற்றை வளர்ப்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கம் பற்றிய தியானம்

புத்திசாலித்தனமான மற்றும் திறமையான வழியில் இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

பச்சாதாப துன்பம் பற்றிய தியானம்

இரக்கத்திற்கும் தனிப்பட்ட துன்பத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கம் மற்றும் தனிப்பட்ட துன்பம் பற்றிய தியானம்

துன்பங்களை அவதானிப்பதற்கான எங்கள் அனுபவத்தை ஆராயவும், பதிலளிப்பதை வேறுபடுத்தி அறியவும் உதவும் வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

இரக்கத்தில் நிலைத்தன்மை பற்றிய தியானம்

பிரதிபலிப்பதன் மூலம் நமது இரக்கப் பயிற்சியில் நிலைத்தன்மையை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது குறித்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

நேர்மறையான கருத்து மற்றும் பாராட்டுகளை வழங்குவதில் தியானம்

நமது தினசரியில் நேர்மறையான கருத்து மற்றும் பாராட்டுகளை எவ்வாறு இணைப்பது என்பது குறித்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இரண்டு இளஞ்சிவப்பு டூலிப்ஸ் நீர்த்துளிகள்.
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அன்பான கருணை பற்றிய தியானம்

நண்பர்கள், அந்நியர்கள் மற்றும் எதிரிகளிடம் அன்பான இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டும் தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

அளவிட முடியாத நான்கு தியானம்

அன்பு, இரக்கம், மகிழ்ச்சி மற்றும் சமநிலை ஆகிய நான்கு அளவிட முடியாதவற்றின் மீது வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நான்கு அளவற்றவற்றை வளர்ப்பது

நண்பர்கள், அந்நியர்கள், மற்றும்...

நண்பர்கள், அந்நியர்கள் மற்றும் எதிரிகளிடம் இரக்கத்தை வளர்ப்பதில் வழிகாட்டப்பட்ட பகுப்பாய்வு தியானம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்