இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

போதனைகள் 108 பெரிய கருணையைப் போற்றும் வசனங்கள் பிக்ஷு லோப்சங் தயாங் மூலம்.

கருணை பற்றிய 108 வசனங்களில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 1-6

பயிற்சிக்கு எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் மையமாக இருக்கிறது மற்றும் பயிற்சியாளர்களை முழுவதுமாக வழிநடத்துகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 7

நமது துன்பங்களை ஆழமாகப் பார்ப்பதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றைக் கடப்பதற்கான உந்துதலை வளர்ப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

சுழற்சி இருப்பு பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்

பல்வேறு காரணங்களால் நமக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை ஆராய்வதன் மூலம் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அபிலாஷையை வளர்ப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கான முறைகள்

இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்காக நம் மனதை சுயமாக நேசிப்பதில் இருந்து மற்றவர்களை போற்றுவதாக மாற்றுவதற்கான நுட்பங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

மற்றவர்களின் கருணை பற்றிய விவாதம்

பல காரணிகள் மற்றும் அக்கறையின் முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக நாம் எப்படி சுயமாக கவனம் செலுத்துகிறோம் என்பது பற்றிய விவாதம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 8

நிலையற்ற தன்மையைப் புரிந்துகொள்வது, சுயத்தின் உண்மையான இயல்பைப் பார்க்கவும், நீண்ட காலத்தை வளர்க்கவும் நமக்கு உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: செய்யுள் 9

இயற்கையாகவே இல்லாத விஷயங்களைப் பார்ப்பதன் மூலமும், நாம் செயல்படும் விதத்தை மாற்றுவதன் மூலமும் இரக்கத்தை உருவாக்குதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

விஷயங்கள் எப்படி இருக்கின்றன

விஷயங்களை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது, துன்பங்கள் இல்லாமல் செயல்படுவதற்கும் இரக்கத்தை வளர்ப்பதற்கும் சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

மூன்று வகையான இரக்கத்தை தியானிப்பது

கேட்பது, சிந்திப்பது மற்றும் தியானம் செய்வதன் மூலம் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் பார்த்து உணரும் வரை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 1-6

எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் நம் மனதை துன்பங்களிலிருந்து பாதுகாத்து ஆன்மீக பாதையில் நம்மை வழிநடத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: கிணற்றில் ஒரு வாளி

வாளியின் ஒப்புமை மூலம் நாம் ஒரு பிறப்பிலிருந்து இன்னொரு பிறப்பிற்கு எப்படி செல்கிறோம் என்பதை ஒப்பிடுவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்