போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்கள்

இருந்து வசனங்கள் அவதம்சக சூத்திரம் அன்றாட வாழ்வில் இரக்கம் மற்றும் போதிசிட்டாவைப் பயிற்சி செய்வது.

போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்களில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஊதா நிறப் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக மலரும்.
போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்கள்

வசனம் 4: அறியாமையின் தூக்கம்

விழித்தெழும் போது, ​​நாம் அறியாமையிலிருந்து வெளியே வருகிறோம் என்று நினைத்து, குறிப்பாக அறியாமை பற்றிக் கொள்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஊதா நிறப் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக மலரும்.
போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்கள்

சிறப்பு வசனம்: தகுதியின் பெருங்கடல்கள்

தாராள மனப்பான்மையை அழைக்கும்போது என்ன கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்கள் தகுதியை உருவாக்குவதற்கான அற்புதமான வாய்ப்பு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஊதா நிறப் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக மலரும்.
போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான குறுகிய வசனங்கள்

வசனம் 6-1: நேர்மையின் ஆடைகள்

நல்லொழுக்கமற்ற ஒரு வாய்ப்பைப் பார்த்து, ஆனால் நம் சொந்த உணர்வின் காரணமாக நம்மைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறோம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்