பிரசாதம் வழங்குதல்

தாராள மனப்பான்மையின் ஒரு பகுதியாக ஒரு பலிபீடத்தை அமைப்பது மற்றும் பிரசாதம் வழங்குவது எப்படி.

சலுகைகளை வழங்குவதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

பிரசாதம் வழங்குதல்

பிரசாதம் வழங்கும் பாக்கியம்

பிரசாதங்களைச் செய்யும்போது எப்படிச் சிந்திக்க வேண்டும் மற்றும் எட்டுப் பிரசாதங்களைச் செய்வதன் அர்த்தம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிரசாதம் வழங்குதல்

செல்வத்தை உருவாக்கும்

தாராள மனப்பான்மையே ஏழையாக இருப்பதற்கான மாற்று மருந்தாகும், அது பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது பொருளற்றதாக இருக்கலாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிரசாதம் வழங்குதல்

காணிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்வது

மூன்றில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வீட்டு அட்டைகளில் பலிபீடத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றி பேசுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிரசாதம் வழங்குதல்

தண்ணீர் கிண்ணம் பிரசாதம்

மூன்றில் இரண்டாவது, வீட்டு அட்டைகளில் பலிபீடத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றி பேசுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பிரசாதம் வழங்குதல்

பலிபீடம் அமைப்பது எப்படி

வீட்டில் பலிபீடத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றிய மூன்று பேச்சுகளில் முதலாவது விளக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நேபாளத்தில் உள்ள போதநாத் ஸ்தூபி
பிரசாதம் வழங்குதல்

விரிவான சலுகை நடைமுறை

பிரசாதங்களை எவ்வாறு வழங்குவது என்பதை விவரிக்கும் அழகான உரை, லாமா ஜோபா ரின்போச்சே இயற்றினார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நேபாளத்தின் கோபன் மடாலயத்தில் உள்ள ஸ்தூபிகள்
பிரசாதம் வழங்குதல்

விரிவான வழங்கல் நடைமுறையின் விளக்கம்

விரிவான பிரசாத நடைமுறையின் குறியீட்டு விளக்கம்; வரிசையாக பரந்த சலுகைகளை கற்பனை செய்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்