நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

விரிவான போதனைகள் நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது அவரது புனித தலாய் லாமாவால்.

ரூட் உரை

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது அவரது புனிதத்தால் தலாய் லாமா கிடைக்கிறது சைமன் மற்றும் ஸ்கஸ்டர் இங்கே.

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பதைப் போல உங்களை எப்படிப் பார்ப்பது என்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

என் மதம் இரக்கம்

உலகளாவிய ஆன்மீக விழுமியங்கள் பற்றிய அவரது புனிதமான கண்ணோட்டத்தின் சுருக்கத்துடன் தொடங்குதல். எங்களின் எதிர்விளைவைக் கண்டறிதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

நுண்ணறிவு தேவை

யதார்த்தம் மற்றும் அது கொண்டு வரும் பிரச்சனைகளை நாம் எவ்வாறு தீவிரமாக தவறாக புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

பொருள்களைப் பிடிப்பது மற்றும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையதன் தாக்கம்

பொருட்களைப் பார்க்கும் மூன்று வழிகளை விளக்குதல். நிலையற்ற நிகழ்வுகள் ஒன்றையொன்று எவ்வாறு சார்ந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

நிகழ்வுகளின் ஒன்றோடொன்று சார்ந்திருப்பதைப் பார்க்கிறது

புரிந்துகொள்ளுதல் நிகழ்வுகள் உள்ளார்ந்த இருப்பு இல்லாமல் காலியாக உள்ளன, ஏனெனில் அவை எழுவதைச் சார்ந்து இருக்கின்றன. என்ற எண்ணத்தைத் தவிர்க்கவும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்