சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

இந்த நடைமுறையில் கவனம் செலுத்தி ஒரு பின்வாங்கலை செறிவை வளர்ப்பதற்கு தேவையான காரணங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள்.

செறிவு பின்வாங்கலை வளர்ப்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும் 2010

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

பௌத்த நடைமுறையில் கவனம் செலுத்துதல்

ஷமதா நடைமுறைக்கான பௌத்த விதிமுறைகள் மற்றும் கருத்துகளின் அறிமுகம். வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

அமைதி தியானத்திற்கு முன் பயிற்சிகள்

உடலையும் மனதையும் தளர்வடையச் செய்வதற்கான நடைமுறைகளை விளக்குதல். காட்சிப்படுத்தல் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

பின்வாங்குவதற்கான ஆறு நிபந்தனைகள்

தயாரிப்பில் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமான வெளிப்புற மற்றும் உள் காரணிகளின் விளக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

கவனம் செலுத்துவதற்கு தடைகள்

ஐந்து தடைகளில் மூன்றில் ஒரு போதனை மற்றும் அவற்றின் மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2010

மரணத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்வது

நமது தர்ம நடைமுறைகள் மூலம் மரணத்திற்குத் தயாராகி, கவனம் செலுத்துவதற்கு எஞ்சியிருக்கும் இடையூறுகள் மற்றும் அவற்றின்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்