சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2011

சமஸ்கிருத பாரம்பரியத்தில் மைத்ரேயர் மற்றும் அசங்கா ஆகியோரின் நூல்களில் அமைதியை வளர்ப்பதற்கான முறைகள்.

செறிவு பின்வாங்கலை வளர்ப்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும் 2011

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2011

நினைவாற்றல் மற்றும் உள்நோக்க விழிப்புணர்வு

நுட்பமான முதல் மொத்த நிலைகள் வரை மூன்று உயர் பயிற்சிகள் பற்றிய ஒரு கற்பித்தல். இரண்டையும் விளக்கி…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2011

தியானம் மற்றும் தடைகள்

தியான தோரணையின் விளக்கம், ஆரம்ப நடைமுறைகள் மற்றும் மண்டல பிரசாதம். போதனைகளின் ஆரம்பம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2011

ஒன்பது மன நிலைகள்

தியான நிலைப்படுத்தலுக்கு ஒருவர் எவ்வாறு ஆழமான மற்றும் நுட்பமான செறிவை படிப்படியாக வளர்த்துக் கொள்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்