கெஷே தாதுல் நம்கியாலுடன் உள்ள கொள்கைகள்

வெனரபிள்ஸ் சோட்ரான் மற்றும் சாங்யே காத்ரோ ஆகியோரின் மதிப்புரைகளுடன் கெஷே தாதுல் நம்கியால் புத்த மத கோட்பாடுகள் பற்றிய போதனைகள்.

Geshe Dadul Namgyal உடன் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

கெஷே தாதுல் நம்கியாலுடன் உள்ள கொள்கைகள்

புத்த மத கோட்பாடுகள்: கேள்வி மற்றும் பதில்கள் பகுதி 2

மனம் மற்றும் இன்னல்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள், டென்னெட் பள்ளி வலியுறுத்தல்கள், மதிமுக இடையேயான வேறுபாடுகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கெஷே தாதுல் நம்கியாலுடன் உள்ள கொள்கைகள்

புத்த மத கோட்பாடுகள்: கேள்வி மற்றும் பதில்கள் பகுதி 4

புத்தர் இயல்பு, வெறுமை, சுருக்க கலவைகள் மற்றும் பிறவற்றைப் பற்றிய டெனெட் பள்ளிக் காட்சிகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்