சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

நான்கு அளவிட முடியாதவற்றை எவ்வாறு வளர்ப்பது, துக்கத்தை வெல்வது மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் போதிசிட்டாவின் காரணங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது.

Chenrezig Weeklong Retreat 2012 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

அனைவரிடமும் அக்கறை கொண்ட மனம்

மற்றவர்களிடம் நமது எதிர்வினைகளை கேள்விக்குட்படுத்துதல் மற்றும் சமநிலையை வளர்ப்பதன் மூலம் நமது சார்புகளை வெளிப்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

பெற்றோருக்கு நன்றி

பெற்றோர்கள் நம்பமுடியாத தயவைத் தருகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் சொந்த கலாச்சார நிலைமைகளுடன் கூட அவர்கள் அதைச் செய்கிறார்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

முன்முடிவுகளை தகர்த்தல்

முன்முடிவுகளிலிருந்து விடுபடுவது மற்றும் ஒரு போதிசத்துவரின் நம்பிக்கையை வளர்ப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

மகிழ்ச்சியை ஆராய்கிறது

பல்வேறு வகையான மகிழ்ச்சிகளைப் பார்த்து, அது உண்மையில் என்ன, அது என்ன என்று கேட்பது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சியானது நெறிமுறை நடத்தையுடன் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் நான்கு வகையான மகிழ்ச்சிகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

மூன்று வகையான துக்கா

மூன்று வகையான துன்பங்கள் மற்றும் அவற்றின் காரணங்களைப் பற்றி அறிந்து, அவற்றைக் கடக்க வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

திருப்தியை வளர்ப்பது

திருப்தியை வளர்ப்பதற்கும் அனைத்து உயிரினங்களின் ஒன்றோடொன்று சார்ந்த உறவைப் பார்ப்பதற்கும் கற்றல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

நம்மிடம் காதல் ஆரம்பம்

முதலில் நமக்கான அன்பான மனப்பான்மையை வளர்த்து, பின்னர் அதை மற்றவர்களுக்கு விரிவுபடுத்துங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்