கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

கென்சூர் ஜம்பா தேக்சோக் நாகார்ஜுனாவின் வசனங்களை கற்பிக்கிறார் ஒரு ராஜாவுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆலோசனையின் மாலை.

கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

இரண்டு உண்மைகள்

எல்லா விஷயங்களும் காலியாக இருந்தாலும், உள்ளார்ந்த இருப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும், அவை இன்னும் ஒரு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

அறிமுகம்

நாகார்ஜுனாவின் வாழ்க்கை வரலாறு, சுழற்சியான இருப்பு, கர்மா, போதிசிட்டா மற்றும் பொருள் பற்றிய அறிமுக போதனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

புத்தரும் தர்மமும்

புத்தர் எப்படி தர்மத்தின் சக்கரத்தை மூன்று முறை திருப்பினார், புத்தர் அதிலிருந்து விடுபட்டார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

மனம் மற்றும் துறத்தல்

"குப்பை மனம்:" எண்ணற்ற மறுபிறப்புகளின் மீது அது நம்மை எவ்வாறு சுழற்சி முறையில் திரும்பச் செய்கிறது, மேலும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

துக்காவின் உண்மை

துக்காவைப் புரிந்துகொள்வது அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான விருப்பத்தை வளர்க்க உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

சரியான உந்துதல்

எங்களின் முழுப் பலன்களையும் பெறுவதற்கு சரியான உந்துதல் எவ்வாறு தேவைப்படுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

துன்பத்தின் தோற்றம் பற்றிய உண்மை

பொருத்தமற்ற கவனத்தைப் பார்த்து, அது நம் மனதில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது, பற்றுதலையும் துன்பத்தையும் உருவாக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

அறத்தைக் கைவிடுதல், அறத்தைக் கடைப்பிடித்தல்

பத்து நற்பண்புகளைத் தவிர்ப்பதே நெறிமுறை நடத்தைக்கான அடிப்படையாகும். விதிகளை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்