புத்த மத கோட்பாடுகள்

வெவ்வேறு பௌத்த தத்துவப் பள்ளிகளின் படி யதார்த்தத்தின் தன்மை பற்றிய பார்வைகள் பற்றிய போதனைகள்.

உப

கேஷே தாதுல் நம்கியால் புத்தருக்கு முன்னால் பலிபீடத்தில் நிற்கிறார்.

கெஷே தாதுல் நம்கியாலுடன் உள்ள கொள்கைகள்

வெனரபிள்ஸ் சோட்ரான் மற்றும் சாங்யே காத்ரோ ஆகியோரின் மதிப்புரைகளுடன் கெஷே தாதுல் நம்கியால் புத்த மத கோட்பாடுகள் பற்றிய போதனைகள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
கெஷே டோர்ஜே தம்துல் தியான மண்டபத்தில் ஒரு ஆசிரியரின் மேசைக்குப் பின்னால் அமர்ந்து கைகளை நகர்த்துகிறார்.

கெஷே டோர்ஜி தம்துலின் கொள்கைகள்

கோன்சோக் ஜிக்மே வாங்போவின் டெனெட்களின் உரை விளக்கக்காட்சியின் போதனைகள்.

வகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒலிவாங்கியில் பேசும்போது புன்னகைக்கிறார்.

வண. சங்கே காத்ரோ

ஜெட்சன் சோக்கி கியால்ட்செனின் டெனெட்களின் உரை விளக்கக்காட்சியின் போதனைகள்.

வகையைப் பார்க்கவும்

தொடர்புடைய தொடர்

ஸ்ரவஸ்தி அபே தியான மண்டபத்தில் கற்பிக்கும் போது கை நியூலேண்ட் சைகைகள்.

கை நியூலேண்டுடன் இரண்டு உண்மைகள் (2010)

டாக்டர். கை நியூலேண்ட், பல்வேறு திபெத்திய புத்த தத்துவப் பள்ளிகள் எதார்த்தத்தின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதற்காக வழக்கமான மற்றும் இறுதி உண்மைகளை எவ்வாறு விளக்குகின்றன என்பதை கற்பிக்கிறார்.

தொடரைப் பார்க்கவும்

புத்த மதக் கொள்கையில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 5

பிரசங்கிகா டென்ட் பள்ளியின் பாதைகள் மற்றும் அடிப்படைகள் பற்றிய விளக்கம், பயிற்சியாளரின் முன்னேற்றம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 4

மனிதர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் மனம் மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மை பற்றிய பிரசங்கிகா வலியுறுத்தல்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 3

செல்லுபடியாகும் அறிவாளிகள் பற்றிய ப்ராசங்கிகா மத்யமக வலியுறுத்தல்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 1

தோற்றம், சொற்பிறப்பியல் மற்றும் பொருள்களை உறுதிப்படுத்தும் முறை உள்ளிட்ட பிரசங்கிகா டென்னெட் பள்ளியின் அறிமுகம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 4

தனிநபர்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் தன்னலமற்ற தன்மை பற்றிய ஸ்வதாந்திரிகா பார்வையின் விளக்கம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 3

ஸ்வதாந்திகா மத்யமக உணர்வு, தன்னலமற்ற தன்மை மற்றும் சௌத்ராந்திகா, சித்தமாத்ராவின் பொதுவான கூற்றுகள்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 2

பொருள்களை வலியுறுத்தும் முறை மற்றும் இரண்டு உட்பட, ஸ்வதாந்திரிகா மத்யமக வலியுறுத்தல்களின் தொடர் விளக்கம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ஸ்வதந்திரிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 1

மதிமுக கொள்கைப் பள்ளி அறிமுகம், இதன் தோற்றம், தனித்துவமான அம்சங்கள், பிரிவுகள் மற்றும் கோட்பாடுகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

மனதிற்கு மட்டுமே கல்வி கற்பிக்கும் பள்ளி: பகுதி 3

புலனுணர்வு, தன்னலமற்ற தன்மை மற்றும் அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் ஆகியவற்றில் மனம் மட்டுமே பள்ளிக் கோட்பாடுகளின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

மனதிற்கு மட்டுமே கல்வி கற்பிக்கும் பள்ளி: பகுதி 1

மனதில் மட்டும் அல்லது சித்தமாத்ரா பள்ளியின் அறிமுகம் இரண்டு உண்மைகள் பற்றிய பார்வைகள் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்