துக்கத்தை கையாள்வது

எதிர்பாராத மற்றும் தேவையற்ற மாற்றங்களை நாம் சந்திக்கும் போது துக்க செயல்முறையின் மூலம் செயல்படுவதற்கான கருவிகள்.

துக்கத்தை கையாள்வதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

துக்கத்தை கையாள்வது

பிரச்சனைகளை பாதையாக மாற்றுதல்

துக்கத்தை ஒரு துன்பமாக பார்க்க முடியுமா, நான்கு சிதைந்த கருத்தாக்கங்கள் மற்றும் எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துக்கத்தை கையாள்வது

லாமா ஜோபா ரின்போச்சேவுக்கு அஞ்சலி

ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் படிப்பினைகள் மற்றும் ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டியின் தேர்ச்சிக்குப் பிறகு மாணவர்களுக்கு அறிவுரைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏரிக்கரையில் நிற்கும் மனிதன்.
துக்கத்தை கையாள்வது

இழப்புடன் வாழ்கிறோம்

மாற்றம் என்பது நம் இருப்பின் உண்மை ஆனால் அது நிகழும்போது நாம் அதிர்ச்சியடைகிறோம். ஆய்வு செய்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துக்கத்தை கையாள்வது

துக்கத்தையும் இழப்பையும் கையாள்வது

நாங்கள் வரவேற்காத மாற்றங்களுடன் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது பற்றிய புதிய முன்னோக்குகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்