நிலைமைகளை

எழுவதற்கு பங்களிக்கும் துணை காரணிகள் நிகழ்வுகள் in சம்சார. (பாலி: பச்சையா, சமஸ்கிருதம்: ப்ரத்யாய)