அக் 9, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இரக்கத்தை வளர்ப்பது

சுய இரக்கம்

சுய இரக்கம் என்றால் என்ன, அது எது அல்ல, மேலும் சுய இரக்கத்திற்கான தடைகள் பற்றிய விவாதம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இரக்கத்தை வளர்ப்பது

இரக்கம், பச்சாதாபம் மற்றும் இணைப்பு

இரக்கம் பற்றிய வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள், இரக்கத்திற்கும் பச்சாதாபத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு மற்றும் மகாயானத்தில் இரக்கப் பயிற்சி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

கவலையை அடையாளம் காணுதல்

கவலையிலிருந்து பயம் மற்றும் பதட்டத்திற்கான பாதை மற்றும் நாமே சொல்லிக்கொள்ளும் கதைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்